Колеж – Добрич


9302 гр. Добрич , ЖК "Добротица" 12;
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Учебен отдел: (+359 58) 602778
Директорска канцелария: (+359 58) 603209

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Епископ Константин Преславски”  -  http://shu.bg/

 

 K-DOBRICH66

Колежът в Добрич е приемник на Института за детски и начални учители, създаден през 1972 година. През годините се утвърждава като център за подготовка на висококвалифицирани специалисти за Североизточна България в различни области на висшето образование.  

      Мисията, целите и задачите на Колеж – Добрич са приложение на идеята за неговото място в контекста на развитието на социално-икономическия и духовен живот на страната. Те са в съответствие с мисията на ШУ ”Епископ Константин Преславски” и отговарят на вида на институцията, названието й, предмета и съдържанието на неговата дейност, на специалностите и образователно-квалификационната степен.  Насочени са към:

 задоволяване на реалните обществени потребности, свързани с подготовката на висококвалифицирани, мобилни и адаптивни към съвременните условия информатици, педагози и специалисти в областта на растителната защита;

  • качествена и ефективна реализация на студентите от ОКС професионален бакалавър;
  • осъществяване на научноизследователска дейност в областта на информатиката и информационните технологии, педагогиката и растителната защита;
  • усъвършенстване на организационната и финансова дейност за постигане на стабилност на Колежа.

      Колежът се стреми да бъде силна структура в академичното обучение и научноизследователската работа, която възпитава хармонично развити, толерантни личности, граждани на българската държава, приобщени към световното общество.

    В Колежа се обучават  годишно около 400 студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита.

 

    Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 3 учебни години. Завършилите Колежа получават диплома за  висше образование на образователно-квалификационната степен професионален бакалавър. Завършилите с висок успех могат да продължат образованието си в  магистърска степен в същото професионално направление.

     Учебните планове са в съответствие с държавните стандарти и европейските измерения. Те съдържат задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи теоретична подготовка от фундамента на професионалното направление, специализираща, технологична, практическа и компютърна подготовка за реализиране на специалността. В учебните планове са предвидени специализации, включени са модули за обучение по чужд език и избираем спорт. Учебната и специализиращата практика се провеждат в реномирани институции, организации и фирми.

     Структурата на Колежа включва катедрите: "Начална и предучилищна педагогика, информатика и математика" и "Растителна защита".

     Качеството на обучение в Колежа се осигурява от висококвалифициран преподавателски състав, включващ 4 професори, 5 доценти, 4 главни асистенти, 2 асистента и 3 преподаватели, като 2 от тях са доктори на науките, 11 доктори. Лекционните курсове се водят от хабилитирани преподаватели от Колежа, факултетите на университета и учени от други университети.

     Колежът има съвременна материална база: аудиторни и семинарни зали, 7 компютърни лаборатории с интернет, видеозали,  специализирани кабинети по чужд език, музика, земеделска техника, растениевъдство, лаборатории по агрономически дисциплини и по генетика и селекция, спортна зала с фитнес център, студентско интернет кафе. Библиотеката на Колежа разполага с над 36 000 екземпляра, фонотека и читалня с компютри, свързани с интернет. Каталогът на библиотеката е въведен в база данни и е достъпен чрез уеб страницата на библиотеката.

 

Директор: проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

Зам.-директор по кандидат-студентска дейност и образователни политики:

гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова

Координатор по учебната дейност: доц. д-р Милена Илиева Цанкова

 

 

 

Катедра

Ръководител катедра

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

доц. д-р Живка Стоянова Илиева